Obsługa klienta: tel.: 22 836 80 80, fax: 22 836 80 81, e-mail: ksiegarnia@wydawnictworemedium.pl

Regulamin sklepu internetowego

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu Wydawnictwa jest: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa. Tel. 22/836 80 80, fax 22 836 80 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  NIP 527 10 45 922,  REGON  012566258, KRS nr 0000037618 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy –Rejestrowy.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2

I  REJESTRACJA.

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictworemedium.pl zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Klienci mogą także zalogować się na stronie internetowej Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Klienta jako swojego stałego użytkownika. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Klienta towary pod wskazany przez Klienta adres.

  Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „MOJE KONTO”.

II  ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz za pomocą formularza pobranego ze strony sklepu i przesłanego faksem lub pocztą e-mail na numer faksu, adres internetowy podane w zakładce KONTAKT.
 2. Zamówienie przez sklep internetowy polega na umieszczeniu wybranego produktu w koszyku za pomocą przycisku "DO KOSZYKA".
 3. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk   z zakupami".
 4. Cena towaru - wskazana w jego opisie na stronie www.wydawnictworemedium.pl - staje się dla Klienta wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 5. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa  Klient zawiera z  właścicielem sklepu umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
 6. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe.
 7. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
 • za pobraniem – to  oznacza, że Wydawnictwo wysyła Klientowi zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki.
 • przedpłata - przelew na konto bankowe PKO BP 23 1440 1101 0000 0000 0292 6008.
 1. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, we wskazanym powyżej terminie, odstąpić od zawartej umowy  i zwrócić całą otrzymaną sumę pieniężną Klientowi.

 

III  KOSZTY WYSYŁKI.

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  Ponoszone przez Klienta  koszty wysyłki są wskazane na stronie internetowej Wydawnictwa po kliknięciu w link „Dostawa i płatność”.
 2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
  Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

IV TERMINY DOSTAWY.

 1. Książki i inne towary dostarczane są przez Sklep w ciągu około 7 dni roboczych.
 2. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

 V  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klientowi przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamówionych książek lub innych towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ww. ustawy) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (lub dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a)  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b)  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy). W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa z dopiskiem: „Zwrot”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa i stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru.
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 

 VI  REKLAMACJE. 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych prze Sklep można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6,  01-254 Warszawa bądź w formie elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Fundację ETOH.
 3. W sytuacji, gdy zakupiony w sklepie towar jest niezgodny z umową, Klient  może zażądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub obniżenia ceny towaru.
 4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W powyższym zakresie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 VII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Rejestrując się na stronie internetowej Wydawnictwa lub składając zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Edukacyjnego  Fundacji ETOH i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo  w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Klientem umowy.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. 
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „MOJE KONTO" w prawym górnym rogu strony internetowej lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§3   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w sposób polubowny, biorąc pod uwagę zasady słuszności oraz jak najlepsze wywiązanie się z zawartej umowy. W przypadku braku porozumienia Stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu cywilnego.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację ETOH, właściciela Wydawnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

 

ZAŁACZNIK: Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Zaloguj się lub utwórz konto